Image Image Image Image Image Image Image Image Image
De BMX training gaat door!

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement F.M.C. The Whoopers

Algemene bepalingen.

Artikel 1.

1.1. De vereniging genaamd Fietscross en Mountainbike Club (F.M.C.) The Whoopers, hierna te noemen “de vereniging” is opgericht op 28 november 1983 en is gevestigd in Berlicum (Gemeente Sint-Michielsgestel).

1.2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 4 oktober 2000.

1.3. De vereniging is aangesloten bij:

  • de Nederlandse Fietscross Federatie = NFF.
  • de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie =
  • de Nederlandse Toer Fiets Unie = NTFU.

1.4. De vereniging bestaat uit een afdeling Fietscross (BMX) en een afdeling Mountainbike (MTB).

1.5. Het F.M.C.-bestuur: het college aan wie door de algemene ledenvergadering het bestuur van de vereniging is opgedragen.

1.6. De algemene ledenvergadering: de op een algemene ledenvergadering (ALV) aanwezige stemgerechtigde leden die de presentielijst hebben getekend.

Deze jaarlijkse ALV vergadering zal bij voorkeur in de maand  februari gehouden worden.

1.7. Het verenigingsjaar (tevens het financieel jaar) loopt van 1 januari tot en met 31 december.

1.8.Waar in dit huishoudelijk reglement wordt gesproken over een bepaalde functie, kan deze zowel door een man als door een vrouw worden bekleed.

1.9. De vereniging kent het rouwen. De vorm en invulling wordt bepaald door het dagelijks bestuur.

Leden

Artikel 2.

De vereniging kent;

2.1. Gewone leden.

  • Actieve leden (Licentiehouders KNWU en/of NFF)
  • Trainingsleden (elders Licentiehouders KNWU en/of NFF)
  • Toerrijders/Recreanten (NTFU)
  • Steunende leden.
  • Bestuurs- en of commissieleden.

2.2. Leden van verdienste.(Na minimaal 15 jaar onafgebroken inzet voor de club)

2.3. Ere leden.(Na minimaal 25 jaar vervullen van een bestuursfunctie, of minimaal 25 jaar zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de club)

Het Lidmaatschap.

Artikel 3.

3.1 De minimum  leeftijd voor BMX leden  is 5 jaar en voor MTB leden 8 jaar.

3.2. Men kan lid zijn van zowel de afdeling BMX als de afdeling MTB.

3.3. Aspirant leden mogen max. 3 proeflessen/trainingen kosteloos volgen.

3.4.De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van het aanmeldingsformulier via de website, waarop de volgende gegevens ingevuld dienen te worden: naam, roepnaam, voorletters, adres, geboortedatum, telefoonnummer, evenals eventuele verdere relevante gegevens. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

3.5.Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten worden aangemeld bij de NFF en of  KNWU en of  NTFU.

Aanneming van leden.

Artikel 4

4.1.Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating dat door de leden administrateur namens het bestuur  wordt genomen. De ledenadministrateur kan niet eigenmachtig het lidmaatschap weigeren, als dan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

Rechten en plichten van leden.

Artikel 5

Buiten de verplichtingen, zoals geregeld in artikel 6 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

5.1.Bij toetreding als lid hebben zij het recht, op diens verzoek, een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.

5.2.Zij hebben het recht om deel te nemen aan clubtrainingen en clubwedstrijden.

5.3.Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.

5.4.Leden die op één januari van het lopende kalenderjaar jonger zijn dan twaalf jaar kunnen hun stemrecht slechts uitoefenen via één van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

5.5.Zij hebben het recht van vrije toegang tot door de club georganiseerde wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

5.5.Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden daarin zo spoedig mogelijk te handelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek binnen een maand na indienen, bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

5.6.Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres en verdere relevante wijzigingen voor de ledenadministratie.

5.7.De te betalen contributie wordt per automatisch incasso geïnd.

5.8.Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de NFF, KNWU en NTFU, zoals  o.a. de verplichting tot het dragen van een goedpassende voorgeschreven valhelm.   

Contributie en kledingreglement.

Artikel 6.

6.1. De basiscontributie wordt per verenigingsjaar vastgesteld in de voorafgaande ALV en de betaling gaat via automatisch incasso.

6.2. Toeslagen op het contributiebedrag zijn:

6.2.1. Voor NTFU leden een bedrag jaarlijks vastgesteld door de NTFU.

6.2.2. Voor NFF BMX leden een bedrag jaarlijks vastgesteld door de NFF.

6.2.3. Voor BMX leden een “baantoeslag” jaarlijks vastgesteld door het FMC bestuur.

6.2.4  Voor KNWU leden de jaarlijks door de KNWU vastgestelde basis-contributie.

6.2.5. KNWU licentiehouders betalen zelf rechtstreeks de kosten van de licentie aan de KNWU.

6.3. De leden genoemd onder artikel 2.1.1. en 2.1.2. en 2.1.3. bestellen en betalen zelf hun basiskleding bij een leverancier die door het bestuur is bepaald.

6.4. Bij alle door de club of in clubverband georganiseerde activiteiten is men verplicht de meest actuele clubkleding te dragen. Ook bij  KNWU/NFF wedstrijden is deze clubkleding verplicht, tenzij anders is bepaald in het kledingreglement van de KNWU en NFF.

6.5. Alle leden worden geïnformeerd wanneer en waar de clubkleding wordt verstrekt c.q kan worden afgehaald.

6.6.Het lidmaatschap loopt automatisch door, tenzij men uiterlijk 31 oktober schriftelijk het lidmaatschap heeft opgezegd bij de ledenadministrateur.

6.7.Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

6.8. De leden van het FMC bestuur en de commissiebesturen van de BMX en de MTB ontvangen na het seizoen een jaarlijks door het FMC-bestuur vast te stellen bestuursvergoeding.

6.9. Bij tussentijdse opzegging zal geen restitutie van de contributie plaatsvinden m.u.v. overlijden.

Straffen.

Artikel 7.

Behoudens de strafbepalingen zoals vastgelegd in artikel 7 van de statuten zijn de volgende maatregelen van kracht.

7.1.Straffen en boetes opgelegd door de jury van de NFF, KNWU, NTFU, waaronder begrepen die ten gevolge van een overtreding tijdens een wedstrijd, dienen door de leden zelf te worden ondergaan en betaald.

7.2.Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een renner, of begeleider wordt gegeven en door de jury van de bond wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

7.3.Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de Algemene Leden Vergadering van de vereniging.

Dit beroep dient uiterlijk 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging. Eventueel kan een speciaal bijeen te roepen algemene ledenvergadering nodig zijn.

Clubkleuren.

Artikel 8.

De kledingcommissie stelt de kleuren voor de clubkleding samen.

De commissie legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur.

8.1.Het basis BMX tenue is een bmx-shirt met lange mouwen.

8.2.Het basis MTB tenue bestaat uit:

-korte racebroek met zeem.

-lange racebroek met of zonder zeem.

-shirt met korte mouw.

-trui met lange mouw.

F.M.C. Bestuur.

Artikel 9.

9.1.Het F.M.C. bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 bestuursleden namens de BMX afdeling en 2 bestuursleden namens de MTB afdeling, die allen meerderjarig zijn.

9.2.Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

9.2.a. De algehele leiding van de vereniging;

9.2.b. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

9.2.c. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen.

9.2.d. Het bestuur dient ernaar te streven dat de begrote kosten niet worden overschreden, tenzij de overeenkomende baten voldoende zijn of zij dit door externe omstandigheden noodzakelijk achten. `

9.2.e. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

9.3.Het F.M.C. bestuur vergadert tenminste eenmaal per kwartaal volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur dat wensen.

9.4.Een oproep voor een vergadering en de agenda dienen minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal een week dient te worden belegd.

Het dagelijks bestuur.

Artikel 10.

10.1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Deze functies mogen niet, tenzij omstandigheden dit noodzakelijk maken, door één en dezelfde persoon worden bekleed.

10.1.a. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

10.1.b.Het dagelijks bestuur vergadert minimaal 8 keer per jaar en vaker indien een van de leden dit wenselijk acht.

10.1.c. De leden van het dagelijks bestuur zijn verplicht alle bestuursvergaderingen en algemene leden vergaderingen bij te wonen. Bij eventuele verhindering geven zij hiervan kennis aan de voorzitter.

10.2.Taken van de voorzitter:

10.2.a. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

10.2.b. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

10.3.Taken van de secretaris:

10.3a.Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.

10.3.b. Heeft het beheer over het archief.

10.3.c. Zorgt voor het bijeenroepen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.

10.3.d. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen.

10.3.e. Houdt onder haar verantwoordelijkheid toezicht op de ledenadministratie  waarin de namen en adressen van alle leden, van de leden van verdienste en de ereleden zijn opgenomen.

10.3.f. Notuleert de vergaderingen van het dagelijks bestuur, van het FMC Bestuur en de algemene  ledenvergadering.

10.4.Taken van de penningmeester.

10.4.a. Beheert de gelden van de vereniging.

10.4.b. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgaven.

10.4.c. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven.

10.4.d. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in voorgaande vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren.

10.4.e. Brengt in de algemene leden vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij verantwoording af over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en presenteert een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Bestuursverkiezing.

Artikel 11.

11.1.Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af, volgens onderstaand rooster.

Jaar-1- secretaris + langstzittende bestuurslid BMX commissie  + langstzittende bestuurslid MTB commissie.

Jaar-2- penningmeester + andere bestuurslid BMX commissie.

Jaar-3- voorzitter + andere bestuurslid MTB commissie.

11.2.De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

11.3.Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden, niet voorgedragen door het FMC-bestuur, dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, ondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Kascommissie.

Artikel 12.

12.1.Conform artikel 15.lid 3. van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.

12.2.De kascommissie bestaat uit 3 leden en 2 reserveleden.

12.3.De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de financiën door de penningmeester. Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan het bestuur en de ALV.

12.4.Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene leden vergadering.

De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen. 

Overige commissies.

Artikel 13.

13.1.1. Het FMC-bestuur kan, behalve de door de algemene vergadering gekozen kascommissie, vaste commissies instellen ter verlichting van haar taak.

Deze vaste commissies kunnen sub commissies instellen.

13.1.2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

13.1.3. Bij het besluit tot instelling van een vaste commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie door het FMC bestuur in een instructie vastgelegd.

13.1.4. Elke vaste-commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het FMC-bestuur.

Voor de sub-commissies geldt deze verantwoording naar de opdrachtgevende vaste-commissie.

13.1.5. Elke commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

13.1.6.Commissieleden en vrijwilligers kunnen bij speciale projecten, in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding, over de meer dan 20 uur gemaakte uren.

13.2.1.BMX-commissie bestaat uit minimaal 5 personen. 2 ervan afgevaardigd in het FMC bestuur. Deze commissie heeft de leiding over en is verantwoordelijk voor de organisatie van de BMX afdeling.

Sub BMX commissies te weten,

13.2.1.1.NFF activiteiten.

13.2.1.2.KNWU activiteiten.

13.2.1.3.Club feest/ontspanning activiteiten.

13.2.1.4.Training.

13.2.1.5.Baanonderhoud.

13.2.1.6.Jeugdactiviteiten.

13.2.1.7.Kledinguitgifte.

13.2.2.MTB commissie bestaat uit minimaal 5 personen. 2 ervan afgevaardigd in het FMC bestuur. Deze commissie heeft de leiding over en is verantwoordelijk voor de organisatie van de MTB afdeling.

Sub MTB commissies te weten,

13.2.2.1.KNWU activiteiten.

13.2.2.2.NTFU activiteiten.

13.2.2.3.Club feest/ontspanning activiteiten.

13.2.2.4.Training.

13.2.2.5.MTB route onderhoud.

13.2.2.6.Jeugdactiviteiten.

13.2.2.7.Kledinguitgifte.

13.2.2.8.Toertocht.

13.2.3.Clubkledingsponsoren commissie.

De commissie en/of  FMC bestuurt stelt om de 3 jaar een presentatiemap samen onder verantwoording van het bestuur. De leden benaderen tijdig bestaande en eventuele nieuwe sponsoren.

De sponsoren die akkoord gaan met het voorgestelde sponsorcontract leveren de gewenste bedrijfslogo’s tijdig aan. De leden worden geïnformeerd over de bestelwijze en betaling ervan.

13.2.4.Bord-terreinsponsorcommissie.

De commissie en/of FMC bestuur zoekt intensief naar sponsoren die een reclamebord op het terrein van de BMX baan willen plaatsen. Ze streven er naar contracten voor 3 jaar af te sluiten. De kosten per jaar zijn afhankelijk van de gekozen locatie doch bedragen minimaal € 150 per jaar. De penningmeester zal een contract opstellen.

 

13.2.5.Commissie Onderhoud gebouwen/materialen/inventaris.

Deze commissie moet er voor zorgen dat het clubhuis, de opslagcontainers, de opslag achter de startheuvel, het terras en de juryruimte en de daarin aanwezige inventaris het gehele jaar in goede staat verkeren. Ook het onderhoud van het starthek en de baanverlichting vallen onder deze commissie.

13.2.6.Commissie Onderhoud groenvoorziening.

Deze commissie moet er voor zorgen dat het BMX terrein, exclusief het baanvlak, er het gehele jaar keurig uitziet. 

13.2.7.Commissie Onderhoud BMX-Baan.

Deze commissie moet er voor zorgen dat “het baanvlak” het gehele jaar in uitstekende staat verkeert en steeds voldoet aan de keuringseisen van de bond(en).

13.2.8.Commissie Onderhoud Bikepark.

Deze commissie moet er voor zorgen dat het Bike park er het gehele jaar keurig uitziet en de leden voeren waar nodig kleine reparaties uit.

13.2.9. De Commissie Website = Cluborgaan.

De websitecommissie zorgt voor het actualiseren van de website. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen niet schaden. Conform artikel 20.In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen.

13.2.10. De P.R. Commissie.

Deze commissie heeft als taak de club naar buiten te promoten. Zij zal er voor zorgen dat met zekere regelmaat de belangrijkste gebeurtenissen en prestaties van de club en/ of de leden in de media vermeld worden.

13.2.11.Feestcommissie Algemeen.

Deze commissie heeft als taak de integratie binnen de club tussen de leden van de BMX en MTB afdeling te bevorderen door het organiseren van o.a. de nieuwjaarsparty, gezamenlijke activiteiten en de lustrumvieringen van de club.

Gebouwen van de vereniging.

Artikel 14

14.1. Het clubgebouw, ‘t Whoopersnest, is gevestigd op sportpark De Brand, aan de Groenstraat 14E, 5258 TH te Berlicum.

14.2. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

14.3. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

14.4. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdig mededeling aan de leden.

Aansprakelijkheid van de leden.

Artikel 15.

15.1.Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Vrijwilligersvergoeding en overige vergoedingen.

Artikel 16.

16.1.Het FMC-bestuur heeft de mogelijkheid om voor bepaalde taken personen aan te stellen die daarvoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen conform de wettelijk geldende vrijwilligersvergoedingsregeling. We denken hierbij aan personen, die niet beroepsmatig werkzaamheden voor de vereniging verrichten, zoals schoonmaak-en onderhoudswerkzaamheden en trainingen, of  voor toezichthoudende taken bij activiteiten door derden in het “Whoopersnest” of op het BMX terrein.

16.2.Studiekosten die binnen de begroting vallen worden tot maximaal 100% vergoed.

16.3.Reiskosten voor vergaderingen en bijeenkomsten in het belang van de club worden vergoed vlgs de wettelijke voorgeschreven km-vergoeding.

16.4.Overige kosten gemaakt voor het goed uitoefenen van een bestuursfunctie worden voor zover zij binnen de begroting vallen tot maximaal 100% vergoed.

Representatie.

Artikel 17.

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

17.1.Huwelijk van een lid.

17.2.Geboorte zoon/dochter van een lid.

17.3.Tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur.

17.4.Tijdens ziekte, na verblijf van een week in het ziekenhuis.

17.5.Bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgenoot(o)y(e) of kind.

17.6.Bij 25-of 50 jarig huwelijksjubileum van een lid.

17.7.Bij het 12 ½, 25-, 40-, 50-jarige verenigingsjubileum van een lid.

17.8.Overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

AVG Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Àrtikel 18.

Alle leden zijn via een privacyverklaring op onze site geïnformeerd  op welke wijze de vereniging omgaat met persoonsgegevens.

In onze ledenadministratie zijn de namen, adressen en geboortedata, geslacht alsmede(indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden opgenomen.

In de ledenadministratie worden alleen die gegevens opgenomen die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.

Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de Algemene Vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte van de gegevens zonder een besluit van de Algemene Vergadering en zonder het recht op bezwaar gebeurt voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder aan de bond, en aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen subsidies. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande wettelijke verplichting.

Voor het plaatsen van beeldmateriaal van kampioenschappen, clubwedstrijden en andere clubactiviteiten heeft de vereniging een gerechtvaardig belang.

Vrijwilligers met toegang tot de gegevens hebben een geheimhoudingsplicht.

Wijziging Huishoudelijk Reglement.

Artikel 19.

19.1.Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

19.2.Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering op de website gepubliceerd.

19.3.Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Slotbepalingen.

Artikel 20.

20.1.Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

20.2.In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens haar verantwoording aan de algemene ledenvergadering.

20.3.De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade van welke aard dan ook, ongeacht welke oorzaak. Leden zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid.

20.4.Na vaststelling van het huishoudelijk reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van een informatie-uiting waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging dd. 17 februari 2019